Backup sao lưu toàn bộ dữ liệu trên XAMPP

Backup sao lưu toàn bộ dữ liệu trên XAMPP
Backup sao lưu toàn bộ dữ liệu trên XAMPP

Backup sao lưu toàn bộ dữ liệu trên XAMPP

XAMPP là một trong những phần mềm tốt nhất giúp bạn tạo localhost để học lập trình WordPress. Giờ đây bạn muốn sao lưu  tất cả dữ liệu  gồm tập tin trang web và các cơ sở dữ liệu để bạn cài lại máy hoặc là thay đổi vị trí cài đặt

Sao lưu toàn bộ dữ liệu trên XAMPP

Sao lưu dữ liệu là cần thiết đối với bất kỳ ai. Việc đầu tiên bạn nên làm đó là sao lưu các tập tin. Bạn truy cập vào đường dẫn của XAMPP và tìm đến thư mục htdocs, bên trong này sẽ chứa các thông tin trang web bạn đã tạo, hãy sao chép tất cả thư mục hoặc là một vài thư mục mà bạn cảm thấy là cần thiết.

C:\xampp\htdocs

Kết quả hình ảnh cho xampp htdocs

Sau khi sao lưu lại các tập tin của trang web, tiếp đến là sao lưu lại cơ sở dữ liệu. Bạn hoàn toàn có thể sao lưu cơ sở dữ liệu theo cách truyền thống theo cách truy cập vào địa chỉ phpmyadmin và chọn export cơ sở dữ liệu bạn muốn  lưu : http://localhost/phpmyadmin

Nếu như trong này có nhiều database, bạn muốn sao lưu lại toàn bộ thì cách làm như vậy là khá lâu. Chưa nói tới chuyện sau khi export xong, bạn cài lại XAMPP mới và import lại từng cái. Nếu cỡ 5 hay 10 cơ sở dữ liệu thì không sao, nhưng nếu bạn đang có vài chục cơ sở dữ liệu thì làm như vậy là rất mất thời gian.

Bây giờ bạn truy cập vào thư mục data MySQL theo đường dẫn bên dưới:

C:\xampp\mysql\data

 Trong này có rất nhiều thư mục, đó là tên các cơ sở dữ liệu hiện đang có trên localhost. Bạn hãy sao chép lại toàn bộ thư mục data này và lưu vào chỗ an toàn. Sau khi cài đặt xong XAMPP rồi thì bạn sao chép ngược lại vào cùng thư mục. Nhớ là đổi tên thư mục data cũ thành tên khác nhằm dự phòng trường hợp xảy ra lỗi.