Lệnh cơ bản trong Kali Linux từ A – Z

Lệnh cơ bản trong Kali Linux từ A – Z
Lệnh cơ bản trong Kali Linux từ A – Z

Lệnh cơ bản trong Kali Linux từ A – Z

Hình ảnh có liên quan

A

 • apropos: Tìm kiếm các trang hướng dẫn sử dụng (man -k)
 • apt-get: Tìm kiếm và cài đặt các gói phần mềm (Debian / Ubuntu)
 • aptitude: Tìm kiếm và cài đặt các gói phần mềm (Debian / Ubuntu)
 • awk: Tìm và Thay thế văn bản, cơ sở dữ liệu dạng sort/validate/index

B

 • basename: Tìm dải thư mục và hậu tố từ tệp tin
 • bash: GNU Bourne-Again SHell
 • bc: Ngôn ngữ máy tính chính xác tùy ý
 • bg: Gửi tới background
 • break: Thoát khỏi vòng lặp
 • builtin: Chạy shell builtin
 • bzip2: Nén hoặc giải nén các tệp được đặt tên

C

 • cal: Hiển thị lịch
 • case: Điều kiện để thực hiện lệnh
 • cat: Kết nối và hiển thị nội dung của các tệp tin
 • cd: Thay đổi thư mục
 • cfdisk: Bàn điều khiển bảng phân vùng cho Linux
 • chgrp: Thay đổi quyền sở hữu nhóm
 • chmod: Thay đổi quyền truy cập
 • chown: Thay đổi chủ sở hữu tệp và nhóm
 • chroot: Chạy một lệnh với một thư mục gốc khác
 • cd: Thay đổi thư mục
 • cfdisk: Bàn điều khiển bảng phân vùng cho Linux
 • chgrp: Thay đổi quyền sở hữu nhóm
 • chmod: Thay đổi quyền truy cập
 • chown: Thay đổi chủ sở hữu tệp và nhóm
 • chroot: Chạy một lệnh với một thư mục gốc khác
 • chkconfig: Dịch vụ hệ thống (runlevel)
 • cksum: In CRC checksum và đếm số lượng byte
 • clear: Xóa màn hình đầu cuối (terninal screen)
 • cmp: So sánh hai tệp
 • comm: So sánh hai tệp được sắp xếp theo dòng
 • command: Thực hiện lệnh — bỏ qua chức năng ignoring shell
 • continue: Tiếp tục vòng lặp tiếp theo của một vòng lặp
 • cp: Sao chép một hoặc nhiều tệp tin đến vị trí khác
 • crontab: Lập một lệnh để chạy vào một thời điểm sau
 • csplit: Chia một tệp vào phần xác định theo ngữ cảnh
 • cut: Chia một tệp tin, một file thành nhiều phần

D

 • date: Hiện thị hoặc thay đổi ngày & giờ
 • dc: máy tính bảng
 • dd: Chuyển đổi và sao chép một file, viết tiêu đề của ổ đĩa, và thúc đẩy các bản ghi
 • ddrescue: Công cụ khôi phục dữ liệu
 • declare: Khai báo biến và đưa ra các thuộc tính
 • df: Hiển thị không gian đĩa miễn phí
 • diff: Hiển thị sự khác biệt giữa hai tệp tin
 • diff3: Hiển thị sự khác biệt giữa ba tệp tin
 • dig: Tra cứu DNS
 • dir: Liệt kê nội dung thư mục
 • dircolors: Thiết lập màu cho `ls ‘
 • dirname: Chuyển đổi một đường dẫn đầy đủ theo một đường thẳng
 • dirs: Hiển thị danh sách thư mục đã nhớ
 • dmesg: In các tin nhắn kernel & driver
 • du: Ước lượng sử dụng không gian tệp

E

 • echo: Hiển thị thông báo trên màn hình
 • egrep: Tìm tệp (s) cho các dòng phù hợp với một biểu thức mở rộng
 • eject: Tháo hoặc gỡ bỏ phương tiện di động
 • enable: Bật và vô hiệu các lệnh builtin shell
 • env: Biến môi trường
 • ethtool: Cài đặt thẻ ethernet
 • eval: Đánh giá một số lệnh / đối số
 • exec: Thực hiện lệnh
 • exit: Thoát
 • expect: Tự động hóa các ứng dụng tùy ý truy cập qua một thiết bị đầu cuối
 • expand: Chuyển đổi tab sang không gian
 • export: Thiết lập một biến môi trường
 • expr: Đánh giá các biểu thức

F

 • false: Thực hiện không thành công
 • fdformat: Định dạng cấp thấp đĩa mềm
 • fdisk: Bàn điều khiển bảng phân vùng cho Linux
 • fg: Gửi công việc sang foreground
 • fgrep: Tìm kiếm tập tin cho các dòng phù hợp với một chuỗi cố định
 • file: Xác định loại tệp
 • find: Tìm kiếm các tệp đáp ứng tiêu chí mong muốn
 • fmt: Định lại đoạn văn bản
 • fold: wrap đoạn văn bản, đoạn text phù hợp với chiều rộng được chỉ định
 • for: Mở rộng các từ và thực thi các lệnh
 • format: Định dạng đĩa hoặc băng
 • free: Hiển thị sử dụng bộ nhớ
 • fsck: Kiểm tra và sửa chữ hệ thống tệp tin thống nhất
 • ftp: Giao thức truyền tệp
 • function:  Định nghĩa macro chức năng
 • fuser: Xác định / gỡ bỏ các quá trình truy cập tệp tin hoặc một file

G

 • gawk: Tìm và Thay thế văn bản trong (các) tập tin
 • getopts: Phân tích cú pháp các tham số vị trí (positional parameters)
 • grep: Tìm kiếm (các) tệp cho các hàng phù hợp với một mẫu đã cho
 • groupadd: Thêm nhóm bảo mật người dùng
 • groupdel: Xóa một nhóm
 • groupmod: Sửa đổi một nhóm
 • groups: In ra màn hình tên nhóm người dùng đang hoạt động
 • gzip: Nén hoặc giải nén các tệp được đặt tên

H

 • hash: Nhớ tên đường dẫn đầy đủ của đối số tên
 • head: Xuất phần đầu tiên của file
 • help: Hiển thị trợ giúp cho một lệnh được  
 • history: Lịch sử lệnh
 • hostname: Đặt tên hệ thống

I

 • iconv: Chuyển đổi tập ký tự của file
 • id: In người dùng và id của nhóm
 • if:  Điều kiện thực hiện lệnh
 • ipconfig: Cấu hình interface network
 • ifdown: Ngừng một interface network
 • ifup: bắt đầu interface network
 • import: Chụp màn hình máy chủ X và lưu hình ảnh vào tệp
 • install: Sao chép file và thiết lập các thuộc tính

J

 • jobs: Liệt kê những việc cần làm
 • join: Tham gia các đường dây trên một trường phổ biến

K

 • kill: Ngừng một quy trình chạy
 • killall: Xóa bro các quy trình bằng tên

L

 • less: Hiển thị đầu ra một màn hình cùng một lúc
 • let: Thực hiện số học trên các biến shell
 • In: Tạo liên kết mềm đến một tệp tin
 • local: Tạo biến
 • locate: Tìm tệp
 • logname: In tên đăng nhập hiện tại
 • logout: Thoát khỏi trình đăng nhập
 • look: Hiển thị các dòng bắt đầu với một chuỗi đã cho trước
 • lpc: Chương trình điều khiển máy in theo đường
 • lpr: In dòng lệnh Off
 • lprint: In ra một tập tin / một file
 • lprintd: Loại bỏ một lệnh in
 • lprintq: Liệt kê danh sách đợi in
 • lprm: Loại bỏ các nhiệm vụ từ list đợi in
 • ls: Liệt kê thông tin về (các) tệp tin
 • lsof: Liệt kê các tệp mở

M

 • make:  Biên dịch lại một nhóm chương trình
 • man: Hướng dẫn sử dụng
 • mkdir: Tạo thư mục mới
 • mkfifo: Thực hiện FIFO
 • mkisofs: Tạo một hệ thống tập tin ISO9660 / JOLIET / HFS lai
 • mknod: Tạo khối hoặc các file chứa các ký tự đặc biệt
 • more: Hiển thị đầu ra một màn hình cùng một lúc
 • mout: Mount một hệ thống các file
 • mtools: Thao tác với các tệp MS-DOS
 • mtr: Chẩn đoán mạng (traceroute / ping)
 • mv: Di chuyển hoặc đổi tên các tệp hoặc thư mục
 • mmv: Chuyển và đổi tên (tệp tin)

N

 • netstat: Hiển thị thông tinh hệ thống
 • nice Set: Ưu tiên của một lệnh hoặc một công việc
 • nl Number: dòng và ghi các file
 • nohup: Chạy lệnh với hangups
 • notify-send: Gửi thông báo trên màn hình
 • nslookup: Truy vấn tên server máy chủ

O

 • open:  Mở tệp trong ứng dụng mặc định
 • op: Truy cập operator

P

 • passwd: Sửa mật khẩu người dùng
 • paste: Hợp nhất các dòng của tệp
 • pathchk: Kiểm tra khả năng di chuyển tên tập tin
 • ping: Kiểm tra kết nối mạng
 • pkill: Ngừng các quy trình chạy
 • popd: Khôi phục giá trị trước của thư mục hiện tại
 • pr: Chuẩn bị các tệp để in
 • printcap: Cơ sở dữ liệu khả năng của máy in
 • printenv: Các biến môi trường in
 • printf: Định dạng và in dữ liệu
 • ps: Trạng thái quy trình
 • pushd: Lưu và sau đó thay đổi thư mục hiện tại
 • pwd: In Thư mục Làm việc

Q

 • quota: Hiển thị dung lượng ổ đĩa và giới hạn của nó
 • quotacheck: Quét một hệ thống tập tin để sử dụng đĩa
 • quotactl: Đặt hạn quotas đĩa

R

 • ram: thiết bị ổ đĩa Ram
 • rcp: Sao chép tập tin giữa hai máy
 • read: Đọc 1 dòng từ đầu vào theo tiêu chuẩn
 • readarray: Đọc từ stdin vào một mảng
 • readonly: Đánh dấu các biến / chức năng như chỉ đọc
 • reboot: Khởi động lại hệ thống
 • rename: đổi tên tập tin
 • renice: Thay đổi mức độ ưu tiên của tiến trình đang chạy
 • remsync: đồng bộ hóa các tập tin từ xa qua email
 • return: Thoát khỏi một hàm shell
 • rev: Đảo ngược dòng của một tệp tin
 • rm: Xóa tệp
 • rmdir: Xóa (các) thư mục
 • rsync: Sao chép tập tin từ xa (Đồng bộ hóa các cây tệp tin)

S

 • screen:  Thiết bị đầu cuối vào kênh, chạy remote shells thông qua ssh
 • scp: Bản sao an toàn (bản sao tệp từ xa)
 • sdiff: Hợp nhất hai tệp tương tác
 • sed: Trình chỉnh sửa luồng
 • select: Chấp nhận đầu vào bàn phím
 • seq: In chuỗi số
 • set: Thao tác các biến và hàm shell
 • sftp: Chương trình chuyển tệp an toàn
 • shift: Thay đổi các tham số vị trí
 • shopt: Tùy chọn Shell
 • shutdown: tắt máy hoặc khởi động lại linux
 • sleep: chậm trễ trong một thời gian nhất định
 • slocate: Tìm tệp tin
 • sort: sắp xếp các tệp tin văn bản
 • source: Chạy các lệnh từ một tập tin `. ‘
 • split: Chia một tập tin thành các mẩu kích thước cố định
 • ssh: Khách hàng Secure Shell (chương trình đăng nhập từ xa)
 • strace: Theo dõi các cuộc gọi hệ thống và các tín hiệu
 • su: Thay thế nhận dạng người dùng
 • sudo: Thực hiện lệnh như một người dùng khác
 • sum: In tổng kiểm tra cho một tệp tin
 • tạm dừng: Tạm ngưng thực hiện shell
 • symlink: Đặt tên mới cho một tệp tin
 • sync: Đồng bộ hóa dữ liệu trên đĩa với bộ nhớ

T

 • tail: Xuất phần cuối cùng của tệp
 • tar: Tape ARchiver
 • tee: Chuyển hướng đầu ra sang nhiều tệp tin
 • test: Đánh giá một biểu thức điều kiện
 • time: thời gian chạy chương trình
 • times: Thời gian người dùng và hệ thống
 • touch: Thay đổi dấu thời gian tệp
 • top:  liệt kê các tiến trình đang chạy trên hệ thống
 • traceroute: Trace Route to Host
 • trap: Chạy lệnh khi một tín hiệu được thiết lập (bourne)
 • tr: Dịch, bóp, và / hoặc xóa ký tự
 • true: đừng làm gì, thành công
 • tsort: sắp xếp theo topo
 • tty: In tên tập tin của thiết bị đầu cuối trên stdin
 • type: Mô tả một lệnh

U

 • ulimit: Giới hạn tài nguyên người dùng
 • umout: Tháo gắn thiết bị
 • unallias: Xóa bí danh / ẩn danh
 • uname: In thông tin hệ thống
 • unexpand: Chuyển đổi không gian để tab
 • uniq: Duy nhất các tệp tin
 • units: Chuyển đổi các đơn vị từ một quy mô khác
 • unset: Gỡ bỏ các tên biến hoặc chức năng
 • unshar: Giải nén tập lệnh lưu trữ vỏ
 • until: Thực hiện lệnh (cho đến khi lỗi)
 • uptime: hiển thị thời gian hoạt động
 • useradd: Tạo tài khoản người dùng mới
 • userdel: Xóa một tài khoản người dùng
 • usermod: Sửa đổi tài khoản người dùng
 • users:  Liệt kê những người dùng hiện đang đăng nhập
 • uuencode: Mã hóa một tập tin nhị phân
 • uudecode: Giải mã tệp được tạo bởi uuencode

V

 • v: Liệt kê nội dung thư mục (`ls -l -b ‘)
 • vdir: Liệt kê nội dung thư mục (`ls -l -b ‘)
 • vi: Trình biên tập văn bản
 • vmstat: Báo cáo số liệu thống kê bộ nhớ ảo

W

 • wait: Chờ quá trình hoàn tất
 • watch: Thực hiện / hiển thị một chương trình bất kỳ
 • wc: in byte, word, và số dòng
 • whereis: Tìm kiếm $ path, man pages và source files của người dùng cho một chương trình
 • which: Tìm kiếm đường dẫn của ngời dùng cho một tệp tin đã còn.
 • who: In tất cả tên người dùng hiện đang đăng nhập
 • whoami: In id người dùng hiện tại và tên (`id -un ‘)
 • wget: Truy xuất các trang web hoặc tệp qua HTTP, HTTPS hoặc FTP
 • write: Gửi tin nhắn cho người dùng khác

X

 • xargs: Thực hiện tiện ích, đi qua danh sách (các) đối số xây dựng
 • xdg-open: Mở tệp hoặc URL trong ứng dụng ưa thích của người dùng.

Đừng quên Lưu file và chia sẻ bài viết này nhé!

Fanpage