Ví dụ validate Form bằng JavaScript

Ví dụ validate Form bằng JavaScript
Validate Form bằng JavaScript

Ví dụ validate Form bằng JavaScript

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ xác nhận name và password. Name không được để trống và password không thể dài dưới 6 ký tự.

Người dùng sẽ không được chuyển đến trang tiếp theo cho đến khi các hạng mục nhập được nhập giá trị hợp lệ.

 

Nhập lại xác nhận mật khẩu bằng JavaScript

 

 

 

Hiện thị ảnh khi validate form bằng JavaScript

Hãy xem ví dụ validate form bằng JavaScript để hiển thị hình ảnh báo lỗi nếu các hạng mục nhập là không chính xác.